Research

Vài dòng về số phận các quan lang xứ Mường trước Cách mạng Tháng Tám

03/07/2013 - Research

(Trích di bút – một cách nhìn – của ông Đinh Công Niết, chuyên viên hưu trí, ủy ban dân tộc Trung ương, người Mường duy nhất mang tên một Tiểu đoàn và đồng thời là tiểu đoàn trưởng văn võ toàn tài chính cái tiểu đoàn Đinh Công Niết đó) Ông Niết viết: Ba […]

Chuyện ít biết về dòng dõi “Quan lang xứ Mường”:

03/07/2013 - Research

Bài dài kỳ của: Đỗ Doãn Hoàng Trong thành kiến một thời, cả trong những bài viết và các bộ phim hư cấu dài tập chiếu trên Truyền hình Việt Nam gần đây, người ta nhắc không ít đến “tội ác” của các quan lang (quan lại) người Mường trong chế độ cũ. Theo đó, […]

(Tiếng Việt) Chuyện ít biết về dòng dõi “Quan lang xứ Mường”

07/06/2013 - Research

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Chế độ Lang đạo trong xã hội Mường

07/03/2013 - Research

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

12