thầy Mo Mường

Đời sống tâm linh của người Mường

06/05/2017 - thầy Mo Mường

“ Bố mo” trong tang ma Mường “ Giờ đã đến lúc đưa người thân vừa mất về thế giới bên kia, một thế giới phù hợp với thân phận mới của người ấy: một tinh linh đã hoàn toàn tách khỏi thân xác người sống. Giữa thế giới đó và thế giới của chúng ta […]

1