xã hội Mường

Người Mường là ai ?

06/05/2017 - xã hội Mường

Tên gọi khác Mol, Mual, Moi, Moi bi, Au tá, Ao tá Nhóm ngôn ngữ Việt – Mường Dân số 1.268.963 người. (điều tra dân số năm 2009) chiếm 1,5% tổng dân số cả nước và 10,8% số dân các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Trong 53 dân tộc thiểu số ở Việt […]

1