cách mạng tháng 8

Vài dòng về số phận các quan lang xứ Mường trước Cách mạng Tháng Tám

03/07/2013 - cách mạng tháng 8

(Trích di bút – một cách nhìn – của ông Đinh Công Niết, chuyên viên hưu trí, ủy ban dân tộc Trung ương, người Mường duy nhất mang tên một Tiểu đoàn và đồng thời là tiểu đoàn trưởng văn võ toàn tài chính cái tiểu đoàn Đinh Công Niết đó) Ông Niết viết: Ba […]

1