quan lang mường

Vài dòng về số phận các quan lang xứ Mường trước Cách mạng Tháng Tám

03/07/2013 - quan lang mường

(Trích di bút – một cách nhìn – của ông Đinh Công Niết, chuyên viên hưu trí, ủy ban dân tộc Trung ương, người Mường duy nhất mang tên một Tiểu đoàn và đồng thời là tiểu đoàn trưởng văn võ toàn tài chính cái tiểu đoàn Đinh Công Niết đó) Ông Niết viết: Ba […]

1