Tầng lớp Ậu

ẬU – người giúp việc cho Lang quản lý đất và người
Để công việc được trôi chảy, Lang Cun cũng như Lang Đạo có một số người giúp việc gọi là Ậu. Ậu không thuộc dòng họ Lang nên các chức dịch Ậu không cha truyền con nối, các Lang có thể truất quyền Ậu bất cứ lúc nào, nhưng nếu được tín nhiệm, họ sẽ được Lang sử dụng từ đời này qua đời khác.
Trong bộ máy phụ việc cho Lang, những Ậu ở vị trí cao nhất thường được gọi là Ậu Eng (Ậu anh). Còn những Ậu ở vị trí thấp hơn, thường được gọi là Ậu Ụn (Ậu em), và chỉ có mặt trong bộ máy để cho Lang Cun hoặc Lang Đạo và các Ậu anh sai phái.
Căn cứ vào tính chất, sự phân công công việc, có thể chia Ậu làm 3 loại chính sau:
– Loại thứ nhất: làm nhiệm vụ trị an.
– Loại thứ hai: làm nhiệm vụ quản lý ruộng đất, tài sản của toàn Mường và của nhà Lang.
– Loại thứ ba: làm nhiệm vụ quản lý việc bắt người đi phu, thu tô, của biếu xén của các Mường nộp cho Lang.
Về quyền lợi: Các chức dịch của Ậu được hưởng một phần ruộng công tính theo số lượng mạ do nhà Lang chia cho. Về danh nghĩa các Ậu được hưởng toàn bộ hoa lợi trên diện tích canh tác, nhưng trên thực tế các Ậu cũng phải biếu xén, nộp một phần sản phẩm cho nhà Lang. Các Ậu được tham gia vào nghi lễ nông nghiệp hàng năm, được dân trong xóm kính nể. Theo lệ trong xóm nhà nào có người chết không chỉ biếu phần thịt trâu, bò, lợn cho Lang mà còn biếu cho các Ậu.
Về nghiã vụ: Các Ậu phải gánh vác thật tốt các công việc mà nhà Lang giao cho. Nhà Lang có đám tang, theo phần ruộng được hưởng mà nộp trâu, bò (góp lỗi), vào những ngày này nhà Lang thường đông khách, các Ậu còn có nhiệm vụ đón khách về nhà mình làm cơm để thiết đãi. Đây là tầng lớp bị trị thứ nhất trong xã hội Mường, nhưng so sánh về quyền lợi và nghĩa vụ họ được hưởng với những người dân lao động khác thi họ vẫn là thuộc tầng lớp trên của xã hội (chỉ sau các quan Lang).